My Green Balance Company

Terms of Service

Gebruiksvoorwaarden My Green Balance Company omgeving

De My Green Balance Company (GBC) omgeving wordt u door Green Balance Company aangeboden. Aan het gebruik zijn beperkende voorwaarden verbonden. Door de My GBC te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Green Balance Company schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1. Op My GBC heeft u toegang tot verschillende modules van Green Balance Company.
1.2. Om My GBC te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Hiertoe ontvangt u een speciale code. Nadat uw registratie is afgerond, controleert Green Balance Company of uw aanvraag wordt goedgekeurd. U ontvangt hiervan bericht.
1.3. U dient de toegang tot uw account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dient u strikt geheim te houden. Green Balance Company mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Green Balance Company heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.4. In de My GBC omgeving worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Green Balance Company voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1. Het is verboden de My GBC omgeving te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
2.2. Daarnaast is het verboden op My GBC:
onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (off topic);
informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
voor commercie doeleinden in te zetten;
en verder al datgene te doen wat in strijd is met de nettiquette.
2.3. Als Green Balance Company constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Green Balance Company zelf ingrijpen om de overtreding te bendigen.
2.4. Als naar het oordeel van Green Balance Company hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Green Balance Company of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Green Balance Company gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Green Balance Company is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.
2.5. Green Balance Company is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
2.6. Green Balance Company kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Green Balance Company van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1. Green Balance Company doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van de dienst.
3.2. Green Balance Company onderhoudt de My GBC omgeving actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
3.3. Green Balance Company mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de My GBC omgeving aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Green Balance Company zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1. De dienst My GBC, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van Green Balance Company. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Green Balance Company, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2. Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom. Green Balance Company heeft een onbeperkt gebruiksrecht op deze informatie, inclusief het recht van doorverkoop (sublicentie) aan derden of gebruik voor andere diensten van Green Balance Company.
4.3. Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na bendiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Green Balance Company besluiten tot aanpassing of verwijdering.
4.4. Indien u informatie stuurt naar Green Balance Company, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.5. Green Balance Company zal geen kennis nemen van privegevens die u opslaat en/of verspreidt via de My GBC omgeving, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Green Balance Company daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Green Balance Company zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.


Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Green Balance Company geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst.
5.2. Green Balance Company is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor (indirecte) schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5.3. In geval van overmacht is Green Balance Company in geen enkel geval gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 6. Duur en opzegging

6.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt voor zo lang is overeengekomen.


Artikel 7. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

7.1. Green Balance Company mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.
7.2. Green Balance Company Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 8. Overige bepalingen

8.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
8.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de My GBC omgeving worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Green Balance Company gevestigd is.
8.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling schriftelijk moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
8.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Green Balance Company wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
8.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
8.6. Green Balance Company is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de My GBC omgeving of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.